Regulamin czatu

| Zaktualizowany: Pomoc

I. Wstęp

1 Serwis oczat.pl (zwany dalej serwisem) uznaje zasady obowiązującej Netykiety oraz normy prawne panujące w Rzeczpospolitej Polskiej.
2 Serwis chroni dane osobowe użytkowników, mają oni prawo do wglądu w nie oraz dokonywania wszelkich niezbędnych zmian i korekt.
3 Jedyną oficjalną stroną internetową serwisu jest https://oczat.pl
4 Korzystanie z serwisu jest dobrowolne i darmowe.
5 Pieczę nad serwisem sprawuje administracja (zwana dalej server-operatorami lub s-operatorami).

II. LEGENDA
– GOŚĆ Obrazek( Osoba odwiedzająca czat pod pseudonimem bez użycia hasła )
– Użytkownik Obrazek ( Osoba odwiedzająca która posiada hasło na swój login )
– Vip Obrazek ( Osoba wyróżniona specjalną ikonką i dodatkowymi opcjami które nie posiada status użytkownika )
– Właściciel pokoju Obrazek ( Osoba która posiada własny pokój z uprawnieniami przepisanymi do danego pokoju room )
– Operator czyt. OP Obrazek ( Osoba odpowiedzialna za ład i porządek na danym pokoju )
– Serwer operator czyt. SOP Obrazek ( Osoba odpowiedzialna za ład i porządek na Czacie )
– Owner Obrazek ( Właściciel Serwisu )

III. Użytkownicy
1 Każdy użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu, prawa RP oraz Netykiety, tyczy się to całej komunikacji odbywającej się zarówno poprzez serwis jak i chat.
2 Operatorzy wszelkich pokoi zobowiązani są do nie wpuszczania osób na nickach przekraczających dobry smak, naruszających normy prawne, nawołujących do nienawiści na tle narodowym, rasowym etc. Obowiązkiem operatora jest dopilnowanie przestrzegania wszelkich obowiązujących w serwisie norm na polu, na którym posiadają oni swoje uprawnienia.
3 Poprzez rejestrację w serwisie użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji na adres e-mail podany przy rejestracji.
4 Użytkownik nie powinien podejmować się działań mających na celu szkodę serwisu czy czatu takich jak spam, flood, włamania, kradzież danych osobowych czy podawania hasła osobom trzecim etc.
5 Kategorycznie zabrania się podszywania pod innych użytkowników, także administrację. Zakazane jest również podawanie swojego hasła osobom trzecim.
6 Zauważywszy przypadek złamania obowiązujących w serwisie norm użytkownik powinien zgłosić zaistniały fakt osobom uprawnionym do podjęcia odpowiednich działań (operatorom czyt. OP bądź serwer-operatorom czyt. SOP ).
7 Każdy użytkownik ma prawo do przebywania w dowolnym pokoju jeśli charakter takowego nie nakłada ograniczeń (np. wiekowych).
8 Użytkownik zgadza się z obowiązującymi w serwisie zasadami poprzez fakt podjęcia komunikacji za pośrednictwem serwisu czy rejestrację w nim. W wypadku, gdy takowej jednak wyrazić nie chce, powinien natychmiast zaprzestać korzystania z usług serwisu i usunąć konto.
9 Wszelkie niejasności odnośnie niniejszego Regulaminu czy innych norm obowiązujących w serwisie prosimy wyjaśniać po przez kontakt na stronie.
10 Użytkownik posiadający status Operatora pokoju jest odpowiednio oznaczany w Serwisie, w sposób wskazujący na pełnienie funkcji Operatora. Wygląd na liście użytkownika jest oznaczony specjalną ikonką

 1. Każdy Użytkownik może posiadać maksymalnie 2 konta w serwisie.
  IV. Pokoje główne
  1 Każdy pokój o statusie głównego czyt.( Pokój Systemowy ) jest własnością serwisu. Osoby podszywające się pod pokój główny mogą liczyć na usunięcie pokoju ewentualnie ostrzeżenie.
  2 Pierwszy operator pokoju głównego nazywany jest umownie MasterOpem, sprawuje on opiekę nad powierzonym mu pokojem głównym.
  3 MasterOp wybiera operatorów wedle własnego uznania i zgodnie z panującymi normami.
  4 Server-operator ma pełne prawo ingerencji w pokój główny, dzieje się to jednak w sytuacjach, które noszą miano szczególnych. O tym, czy sytuacja nosi miano szczególnej decydują server-operatorzy.
  5 Przydzielenie statusu pokoju głównego jest decyzją wyłącznie Właściciela Czatu. Ubieganie się o pokój główny można i wyłącznie po przez kontakt E-mail ( kontakt@oczat.pl ).
  6 Pokoje prywatne ( czyt. Użytkownika) mogą wprowadzać swoje własne, wewnętrzne regulaminy, dowolnie je zmieniać, muszą być jednak one zgodne z obowiązującymi w całym serwisie zasadami. Ponadto regulamin taki powinien znaleźć się na topicu lub na stronie www
  7 Pokoje główne są reprezentatywnymi dla całego serwisu.
  8 Założycielem pokoju nie może zostać Użytkownik w wieku poniżej 13 lat.
  V. Pokoje użytkowników
  1 Pokoje użytkowników są własnością osób, które je założyły.
  2 Każdy użytkownik może założyć własny pokój, jednak musi on mieć przyzwoitą nazwę. Nie może zawierać ( Przekleństw, Słów obraźliwych, Nazw kopiowanych z innych pokoi np.: Relaks2, Relaks_tomka)
  3 Pokoje użytkowników mogą ustalać panujące w nich zasady w sposób dowolny, aczkolwiek zgodny z wszelkimi normami obowiązującymi w serwisie.
  4 Pokoje, których działalność bądź zasady będą godziły w normy panujące w serwisie mogą zostać usunięte; usunięcie takiego pokoju jest jednak działaniem ostatecznym.
  5 Administracja nie wnika w działalność ani problemy personalne pokoi użytkowników chyba, że złamane zostały panujące w całym serwisie normy lub zostanie wysłane zgłoszenie przez Mastera pokoju.
  6 Administracja zastrzega sobie prawo do odwiedzania każdego pokoju, niezależnie od jego statusu czy przeznaczenia.
  7 Zakazuje się nakładania ograniczeń związanych z przebywaniem w nim na tle rasowym, religijnym etc.
  8 Każdy użytkownik może założyć dowolną ilość pokoi. Użytkownicy którzy założą dodatkowe Nicki aby założyć więcej pokoi zostaną ukarani w postaci usunięcia pokoi oraz aktywnych Nicków w serwisie oczat.pl
  9 Przy zakładaniu pokoju OPIS ( nie może zawierać nazwy „Pokój systemowy” oraz przekleństw czy słów obraźliwych ani reklam ). Topic pokoju jest informacją dla użytkowników inaczej Temat dnia
 2. VI. Operatorzy i s-operatorzy
 3. 1 Operatorzy pokoi rekrutowani są z grona użytkowników decyzją wyłącznie innego operatora posiadającego wystarczające ku temu kompetencje.
 4. 2 MasterOperatorzy pokoi głównych rekrutowani są z grona użytkowników decyzją wyłącznie s-operatora,
 5. 3 S-operatorzy rekrutowani są ściśle według uznania administracji serwisu.
 6. 4 Operatorzy każdego szczebla powinni dopilnować przestrzegania obowiązujących zasad na polu, na którym posiadają oni swoje uprawnienia, powinni również dbać o rozwój i organizację powierzonych im jednostek.
 7. 5 Operatorów każdego szczebla powinni przestrzegać zasad panujących w serwisie, być przykładem dla innych.
 8. 6 Operatorzy każdego szczebla mają wgląd w dane osobowe użytkowników z adresami IP włącznie i zobowiązani są do zachowania ich w ścisłej tajemnicy.
 9. 7 Odstępstwem od punktu 5.6 jest sytuacja, gdy dane użytkownika udostępniane są organom ścigania w wypadku złamania prawa RP w związku z działalnością takiego użytkownika w zakresie serwisu; decyzja taka leży wyłącznie w geście s-operatorów po otrzymaniu prawomocnego nakazu sądowego.
 10. 8 Wszelkie prośby o nadanie funkcji operatora czy s-operatora są w złym tonie, za wystosowanie takowej można zostać ukaranym pacem lub Kickiem.
 11. 9 Wszelkie inne prawa, obowiązki czy zakres działań operatorów bądź s-operatorów ustalają osoby z Administracji.
 12. VII. Nagrody, kary i inne
 13. 1 Użytkownik łamiący ustalone normy może być ukarany według zasad ustalonych w danym pokoju czy całym serwisie.
 14. 2 Od każdej kary można odwołać się pisząc e-mail w dziale kontakt.
 15. 3 Zgłoszenie nieprawidłowości w działaniu operatora każdego szczebla powinno zawierać, podobnie jak zgłoszenie sytuacji gdzie naruszone zostały normy, dowód na takie a nie inne postępowanie w formie zapisu rozmowy (loga) w formacie .html lub screen i powinno zostać przesłane na adres e-mail danego server-operatora dostępny w jego profilu w serwisie z dokładnym wyjaśnieniem zaistniałej sytuacji i wykazem świadków danego zajścia. Ewentualnie zgłoszenie do działu Kontakt
 16. 4 Zgłoszeń nie dopełniających punktu 6.3 nie przyjmuje się.
 17. 5 W wypadku wysłania logów/screenów przez operatora drugiemu operatorowi danego pokoju, bądź s-operatorowi punkt 5.6 Regulaminu serwisu nie obowiązuje w zakresie występujących tam adresów IP.
 18. 7 Nagrody mające wymiar globalny (w zakresie całego Serwisu) wydawane są według taryfy Właściciela aktualnie podejmującego interwencję, powinny być one jednak adekwatne do zaistniałej sytuacji.
 19. VIII. Postanowienia końcowe
 20. 1 Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w części lub całości nie podając przyczyny takiego zachowania, zobowiązuje się jednak poinformować użytkowników gdy taki fakt zaistnieje, poprzez wiadomość prywatną w serwisie.
 21. 2 Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania, dotyczące działania Serwisu należy kierować pod adres: https://oczat.pl/kontakt
 22. 3 Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 Kwiecień 2021 roku.

Dodaj komentarz